Bài 7: ES6 arrow function

 • ES6 arrow function, viết function dưới dạng mũi tên =>.
 • Cách viết này linh hoạt, tùy biến function hơn so với cách viết cũ.
 • Cùng xem so sánh giữa 2 function cũ và mới để biết thêm về arrow function là gì nhé.
Function Arrow function
var functionName = function(val1, val2){
  /* Nội dung function */
}
var functionName = (val1, val2) => {
  /* Nội dung function */
}
Ví dụ về arrow function

Ví dụ cơ bản về arrow function

var member = (name, age) => {
  console.log(name, age);
}
member("Dương Minh Trí", 4); /* output: "Dương Minh Trí" 4 */

Ví dụ cơ bản về arrow function – 1 tham số

var member = name => {
  console.log(name);
}
member("Dương Minh Trí"); /* output: "Dương Minh Trí" */

Ví dụ cơ bản về arrow function – không có tham số

var member = () => {
  console.log("Dương Minh Trí");
}
member(); /* output: "Dương Minh Trí" */

Ví dụ cơ bản về arrow function – return giá trị

var a = [1, 2, 3];
var arr = () => a[0];
console.log(arr()); /* output: 1 */
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *