Bài 3: ES6 default parameters

  • Tham số mặc định (default parameters) cho phép các tham số mang giá trị mặc định nếu tham số không có giá trị hoặc giá trị không xác định (undefined).
  • Hoặc có thể hiểu tham số mặc định là tham số ban đầu được gán cho function.
  • Xem ví dụ bên dưới để rõ hơn về tham số mặc định:
ES6 – khai báo tham số mặc định

Có 2 cách khai báo tham số mặc định: gán mặc định tại vị trí khai báo và gán bên trong function.

Gán mặc định tại vị trí khai báo

function multiply(a, b = 1) {
  return a * b;
}

console.log(multiply(5, 2)); /* ouput: 10 */

console.log(multiply(5)); /* ouput: 5 */
  • Ta thấy khi khai báo giá trị b thì ta gán luôn giá trị b=1, giá trị này sẽ là giá trị mặc định của b.

Gán bên trong function

function member(name) {
  name = name || "Guess";
  return name;
}
console.log(member()); /* ouput: Guess */
console.log(member("Dương Minh Trí")); /* ouput: "Dương Minh Trí" */
  • Ta thấy khi function member() không truyền giá trị, sẽ lấy giá trị mặc định là “Guess”.
  • Ngược lại khi function member() được truyền giá trị, thì sẽ lấy giá trị được truyền vào.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *