Bài 6: ES6 destructuring

  • Destructuring (phá vỡ cấu trúc) cho phép chúng ta dễ dàng sử dụng các giá trị phần tử của Array hoặc Object.
  • Destructuring rất hữu dụng khi làm việc với function có đối số.
  • Xem các ví dụ bên dưới để rõ hơn về destructuring nhé.
Ví dụ về destructuring

Destructuring với Array

const array = [1, 2, 3];
const [a, b] = array;
console.log(a); /* output: 1 */
console.log(b); /* output: 2 */
console.log(array); /* output: [1, 2, 3] */
  • Ta thấy 2 phần từ mới ab đã đại diện cho 2 phần tử của mãng array.

Destructuring với Object

const myObject = {
 name: "Dương Minh Trí"
 age: 4
}
const {name, age} = myObject;
console.log(name); /* output: "Dương Minh Trí" */
console.log(age); /* output: 4 */
console.log(myObject); /* output: {name: "Dương Minh Trí", age: 4} */
  • Ta thấy myObject đã có 2 đại diện mới.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *