Bài 24: React.js project state

React.js project state

Viết lại /src/App.js theo state.

 • Sử dụng kết quả của bài trước, ta viết lại /src/App.js như sau:
import React, { Component } from 'react';
import './App.css';
import Header from './components/Header';
import Headline from './components/Headline';
import ItemList from './components/ItemList';
import Aside from './components/Aside';
import BoxList from './components/BoxList';
import Footer from './components/Footer';

class App extends Component {
 constructor(props){
  super(props);
  this.state = blog;
 };

 render() {
  return (
   <div id="layout">
    <Header />

    <main>
     <section id="content">
      <Headline bigTitle={this.state.bigTitle} />
      <ItemList itemList={this.state.itemList} />
     </section>

     <Aside />

     <BoxList boxList={this.state.boxList} />
    </main>

    <Footer />
   </div>
  );
 };
};

const blog = {
 bigTitle: 'Consectetur elit proin sit amet neque.',
 itemList: [
  {
   title: 'Proin ex nunc',
   info: 'Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.'
  },
  {
   title: 'Blandit mollis',
   info: 'Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.'
  },
  {
   title: 'Donec ut libero',
   info: 'Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.'
  }
 ],
 boxList: [
  'Placerat arcu vel',
  'Duis at est nunc',
  'Tellus at trist',
  'Ut rhoncus'
 ]
};

export default App;
 • this.state = blog chúng ta liên kết dữ liệu với state thông qua this.state.
 • Khi này chúng ta có thể sử dụng this.state để gọi giá trị dữ liệu của blog.
 • Xem lại trình duyệt, kết quả vẫn không thay đổi.

React.js project state

Xử lý thay đổi dữ liệu trong component

 • Ta sẽ sử dụng setState thay đổi dữ liệu của ItemList.
 • Trước tiên ta cần tạo button để thực hiện hành động thay đổi, và tạo dữ liệu thay đổi bên trong setState, ta tiến hành như sau:

/src/App.js

import React, { Component } from 'react';
import './App.css';
import Header from './components/Header';
import Headline from './components/Headline';
import ItemList from './components/ItemList';
import Aside from './components/Aside';
import BoxList from './components/BoxList';
import Footer from './components/Footer';

class App extends Component {
 constructor(props){
  super(props);
  this.state = blog;
 };

 render() {
  return (
   <div id="layout">
    <Header />

    <main>
     <section id="content">
      <Headline bigTitle={this.state.bigTitle} />
      <ItemList itemList={this.state.itemList} />
      <button type="button" onClick={this.changeItem}>Change Data</button>
     </section>

     <Aside />

     <BoxList boxList={this.state.boxList} />
    </main>

    <Footer />
   </div>
  );
 };

 changeItem = () => {
  this.setState({
   itemList: [
    {
     title: 'Title changed',
     info: 'Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.'
    },
    {
     title: 'Blandit mollis',
     info: 'New information changed.'
    },
    {
     title: 'Donec ut libero',
     info: 'Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.'
    }
   ]
  });
 };
};

const blog = {
 bigTitle: 'Consectetur elit proin sit amet neque.',
 itemList: [
  {
   title: 'Proin ex nunc',
   info: 'Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.'
  },
  {
   title: 'Blandit mollis',
   info: 'Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.'
  },
  {
   title: 'Donec ut libero',
   info: 'Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.'
  }
 ],
 boxList: [
  'Placerat arcu vel',
  'Duis at est nunc',
  'Tellus at trist',
  'Ut rhoncus'
 ]
};

export default App;
 • Vậy là xong rồi đó, chạy lại trình duyệt, click vào button ta sẽ thấy được dữ liệu mới sẽ được cập nhật như trong hình.

React.js project state

 • Tới đây các bạn đã biết thao tác cho một project React như thế nào rồi he: add một template mẫu vào project và thực hiện các thao tác dữ liệu đơn giản như: view, update.
 • Những nội dung tiếp theo sẽ giúp các bạn thực hiện một bộ project hoàn chỉnh: view, insert, view detail, update, delete từ một dữ liệu thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *