Bài 26: React.js server & client

React.js server & client

Cài đặt React

 • Ta có thể tiến hành cài đặt project React như trước đây, miễn sao cho thư mục project React nằm bên trong thư mục ReactMySQLProject là được.
 • Tuy vậy, PhamNguyen cũng sẽ hướng dẫn cài đặt lại lần nữa cho các bạn dễ hình dung nhé, ta tiến hành cài đặt React bên trong thư mục ReactMySQLProject như sau:

Cài đặt bộ cài app React:

npm install -g create-react-app

React server & client

Tạo project React với tên client:

create-react-app client

React server & client

 • Cấu trúc thư mục lúc này có dạng:

ReactMySQLProject

 • client

  • node_modules

  • public

  • src

   • App.js App.js
  • App.js .gitignore
  • App.js package.json
  • App.js package-lock.json
 • node_modules

 • App.js app.js
 • App.js package.json
 • App.js package-lock.json
 • Tới đây, nếu các bạn dùng lần lượt các lệnh sau thì sẽ chạy được project React: (trước tiên cần thoát khỏi mode đang chạy React bằng cách nhấn Ctrl + C chọn Y).
cd client
npm start

React server & client

React server & client

 • Nhìn vào đường dẫn thư mục trên trình duyệt, ta thấy hiện tại project React mặc định chạy ở PORT http://localhost:3000, trong khi ở bài trước nếu chạy PORT http://localhost:4000 thì ta sẽ gọi được API Express.
 • Phần tiếp theo bên dưới sẽ giúp kết hợp để sử dụng được API Express bên trong một project React.

Cài đặt concurrently để liên kết cổng server và client

 • Ta tiến hành cài đặt concurrently bên trong thư mục ReactMySQLProject với các lệnh sau:

Cài đặt concurrently:

cd ../
npm install –save concurrently
 • cd ../ do hiện tại con trỏ thư mục đang ở tại thư mục client do đó cần di chuyển ra ngoài một cấp, để đảm bảo bộ cài đặt sẽ được cài tại thư mục ReactMySQLProject.

React api Express

 • Chỉnh lại file /package.json như sau (chú ý là file bên trong thư mục gốc, không phải bên trong thư mục client nhé).

/package.json

{
 "name": "ReactMySQLProject",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "server": "node app.js",
  "client": "npm run start --prefix client",
  "dev": "concurrently "npm run server" "npm run client""
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "concurrently": "^5.0.0",
  "express": "^4.17.1"
 }
}
 • "server": "node app.js" server chạy bằng lệnh này.
 • "client": "npm run start --prefix client" client chạy bằng lệnh này.
 • "dev": "concurrently "npm run server" "npm run client"" chạy kết hợp giữa server và client bằng lệnh này.
 • Chỉnh lại file /client/package.json để khai báo thêm proxy nhận port 4000 từ server:

/client/package.json

{
 "name": "client",
 "version": "0.1.0",
 "private": true,
 "dependencies": {
  "react": "^16.10.2",
  "react-dom": "^16.10.2",
  "react-scripts": "3.2.0"
 },
 "scripts": {
  "start": "react-scripts start",
  "build": "react-scripts build",
  "test": "react-scripts test",
  "eject": "react-scripts eject"
 },
 "eslintConfig": {
  "extends": "react-app"
 },
 "browserslist": {
  "production": [
   ">0.2%",
   "not dead",
   "not op_mini all"
  ],
  "development": [
   "last 1 chrome version",
   "last 1 firefox version",
   "last 1 safari version"
  ]
 },
 "proxy": "http://localhost:4000"
}
 • Tới đây ta đã liên kết chạy được đồng thời Server và Client rồi (bằng cách chạy lệnh npm run dev), tuy nhiên chúng ta vẫn chưa liên kết dữ liệu được, xem tiếp bên dưới để xem dữ liệu được liên kết như thế nào nhé.

Gọi API từ Project React

 • Ta sẽ lấy dữ liệu từ API bằng dữ liệu JSON, gửi sang project React, tuy nhiên để xử lý các thao tác HTTP REQUEST như các phương thức GET, POST, DELETE,… chúng ta cần cài đặt thư viện Axios để hỗ trợ.
 • Ta lần lượt tiến hành các bước như sau:

Chỉnh lại nội dung file /app.js để gửi một dữ liệu JSON như sau:

/app.js

const express = require('express');
const app = express();

app.get('/api/test', (req, res) => {
 res.json({ message: 'I am a message from Server!'});
})

app.listen(4000, () => console.log('App listening on port 4000'));

Cài đặt thư viện Axios bằng lệnh:

npm install –save axios

React axios

Chỉnh lại nội dung file /client/src/app.js để nhận dữ liệu từ API:

/client/src/app.js

import React, { Component } from 'react';
import logo from './logo.svg';
import './App.css';
import axios from 'axios';

class App extends Component {
 state = {
  message: ''
 };

 componentDidMount() {
  axios.get('/api/test')
     .then(result => this.setState({ message: result.data.message }))
 };

 render() {
  return(
   <div className="App">
    <header className="App-header">
     <h1>{ this.state.message }</h1>
     <img src={logo} className="App-logo" alt="logo" />
     <p>
      Edit <code>src/App.js</code> and save to reload.
     </p>
    </header>
   </div>
  )
 };
};

export default App;
 • import axios from 'axios'; gọi thư viện Axios.
 • state = { message: '' }; Khai báo ban đầu cho State giá trị rỗng, để khi lấy được dữ liệu ta sẽ dùng hàm setState để cập nhật lên giá trị mới.
 • componentDidMount() các bạn xem lại ở bài Component Lifecycle
 • axios.get('/api/test') lấy dữ liệu bằng thư viện Axios và trả về hàm setState để cập nhật giá trị mới cho State.
 • this.state.message gọi giá trị State mới được cập nhật.
 • Tới đây khi chạy dòng lệnh npm run dev, ta sẽ thấy được dữ liệu từ API đã được gửi tới project React.
npm run dev

React axios

 • Tới đây là xong rồi đó, các bạn có thể download source code React Server and Client về để test thử nhé.
 • Bài tiếp theo sẽ giúp các bạn biết cách tạo API lấy dữ liệu gọi từ MySQL và trả dữ liệu về project React.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *